Sylvester Phelps Hodgdon (AM 1830-1904) View of Mount Adams White Mountains $12000.jpg